Nyheter/Information

 

 

 

Till

Ortsborna i Botsmark, Gravmark, Furunäs, Bullmark och Gunnismarks området.

 

 

Nulägesinformation från arbetsgruppen:

·         Genomgång av delområden i byaplanen. (respektive delområde har tillgång till kontaktpersoner inom kommunen, kyrkan, o.s.v.)

 

·         Stärka det lokala näringslivet och starta upp en lokal besöksnäring i området.

Ansvariga är gemensamt styrelserna från respektive byaområde. Även om det är fritt för var och en att handla och köpa tjänster var man vill - så måste vi som själva valt att bo på landsbygd – ta vårt ansvar och handla varor och tjänster där du bor. Det stora uppropet är; värna om din egen bygd. Hur kan vi tro att vi ska kunna utveckla en lokal besöksnäring om vi inte själva nyttjar det redan befintliga lokala näringslivet.

 

·         Lokal besöksnäring, paketering av sevärdheter och upplevelser. Arbetsgruppen består av Gun-Lis Forsell, Axel Karlsson, Stefan Latvala, Helene Wernersson, Simon Westerberg, Göte Karlsson. Gruppens uppgift är bl.a. att paketera sevärdheter och upplevelse längs Sävaråstråket anpassad till besök av personer och grupper

 

·         Genomförd Bussresa.

Den 24 augusti genomfördes en bussresa med inbjudna politiker och tjänstemän från kommunen. Den stora uppslutningen - 18 politiker och 12 tjänstemän – där i stort sett alla partier var med, visar att nu finns Landsbygden med på dagordningen. Syftet med resan var att ge en bred information om vad som finns och vilka utvecklingsmöjligheter som vår bygd har. Resans syfte var också att underlätta kommande samtal i arbetet att genomföra vår gemensamma byaplan.

 

·         Bostadsbyggande längs Sävaråstråket.

Detta arbete leds av Ingeborg Jonsson. En viktig fråga är att få igång ett bostadsbyggande längs Sävarån genom bl.a. förtätning. Ett klarläggande måste också tas fram beträffande möjligheten till bebyggelse inom våra LIS områden. (möjlighet att bygga nära vatten).

 

·         Lokal upphandling.

Ansvariga för detta delområde är Jan Lundberg och Alrik Mosesson. I arbetet ingår att arbeta för att kommunen upphandlar lokala varor från ortens företagare. Detta ska självfallet ske inom ramen för offentlig upphandling. Frågan är mera, att det vid upphandling sker genom ett anpassat anbudsunderlag, anpassad till små företag.

 

 

·         Bibehålla kommunala / offentliga arbetsplatser, mm.

Ansvariga är Alrik Mosesson och Jan Lundberg. En genomgång bör ske för att genomlysa möjligheten att bibehålla offentliga arbetsplatser och arbetstillfällen samt att nya arbetstillfällen tillförs landsbygden.

 

·         Aktiv marknadsföring av området.

Ansvariga för detta delområde är Björn Kriström och Erland Jonsson. Arbetet med marknadsföring är stort och omfattande, och det krävs professionell medverkan från de som arbetar inom marknadsföringsområdet.

 

·         Utveckla ungdomsverksamheten.

Arbetsgruppen består av Nina Mann och Simon Westerberg. Utvecklingen måste ske genom att på bredden erbjuda aktiviteter för våra barn och ungdomar. Ungdomar som vill utveckla sig i sin sport kommer att slussas vidare till andra aktörer. Arbetet kommer att ske i samråd med Kommunen och Kyrkan. 

 

·         Integration/inkludering.

Ansvarig i denna del är Birgitta Jonsson.

 

·         Café och matserveringsverksamhet.

Ansvariga är gemensamt styrelserna i respektive byaområde. Ska den lokala besöksnäringen lyckas så är det nödvändigt att vi kan erbjud fika och mat. Vi bör kunna starta upp en verksamhet som i första hand sker på deltid och kan möta upp vid besök av personer och grupper som kommer till området.

 

·         Nästa sammanträde.

Uppföljning och avstämning av gruppernas arbete under hösten och vintern, sker vid en Näringslivsträff i Botsmark under våren 2018.

 

Synpunkter och förslag kanaliseras till Enar Jonsson och Birgitta Eriksson som är samordningsansvariga för byaplanens genomförande.

Enar Jonsson                                           Birgitta Eriksson

enar.jonssom@bullmark.se                     birgitta.eriksson@gravmark.se

 

 

 

 

Arbetsgruppen för byaplanens genomförande.

Till

Ortsborna i Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark och Gunnismarks området.

Vi kommer under fyra veckor i följd att sända ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så presenterar vi några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog. Här kommer det första byabrevet.

 

Byabrev nr 1. 2017-05-12

 

Lokalt näringsliv.

Det är viktigt att stärka det lokala näringslivet genom att köpa tjänster av ortens lokala entreprenörer samt göra inköp på ortens livsmedelsaffär. Utan ett starkt och fungerande lokalt näringsliv, så fungerar inte ett boende på landsbygden. 

Det är viktigt att understryka att det är fritt för var och en att handla varor och tjänster var man vill, men fundera på; hur blir det om vi inte har den lokale entreprenören eller en livsmedelsaffär? Hur kan vi själva fungera, och hur lockar vi hit flera boende, om vi saknar lokal service? Har man fritt valt ett boende på landsbygden, så krävs en lokal sammanhållning, för att landsbygden ska fungera och utvecklas. I kommunens översiktsplan ligger förslag till text att; det lokala näringslivet är en motor, och är central för en hållbar utveckling av landsbygden. 

  

Ungdomsverksamhet.

Som ett stöd för barn, ungdom och föräldrar så måste en grundläggande ungdomsverksamhet skapas på orten. Med den inriktningen har vi påbörjat en första dialog med företrädare för Furunäs-Bullmark idrottsklubb (FBIK), Kyrkan och Umeå Fritid. För att lägga grunden till en bred samverkan, kommer vi att återkomma med möjlighet för er att tycka till, om vilka aktiviteter är intressanta? möjliga att genomföra? tillgång till ledare? föräldramedverkan? tidpunkter för olika aktiviteter, mm.  

Hälsningar

Arbetsgruppen från Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

 

Samordningsansvariga: Enar Jonsson    Birgitta Eriksson

enar.jonsson@bullmark.se     birgitta.eriksson@gravmark.se

 

Byabrevet den 19 maj, handlar om; Arbeta för att bibehålla kommunala/offentliga arbetsplatser och att nya tillförs samt att Kommunen upphandlar varor och tjänster lokalt. 

Byabrev nr. 3.    26 maj 2017.

Under fyra veckor i följd sänder vi ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så presenterar vi några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog.

Detta är det tredje Byabrevet.

Bostadsbyggande längs Sävarån LIS-områden och övrig förtätning.

Längs Sävarån är det möjligt för bostadsbebyggelse i utpekade LIS områden (bygga nära vatten) samt genom förtätning. Vi avser synliggöra Sävarådalens möjlighet för byggande bl.a. genom att föra samtal med ledande politiker och tjänstemän. Med dagens prisläge på försålda hus, så kan vi konstatera att det nu är kostnadsmässigt möjligt att bygga på landsbygd.

Vi kommer också att peka på den förändring som skett på senare år, nämligen att det numera finns ett ökat intresse att bo i lägenhet på landsbygd. Vi uppfattar det som att det nu finns ett behov främst för mindre hyreslägenheter. Samtal kommer att föras bl.a. med ortens byggare.   

Paketering av sevärdheter och upplevelser för personer och grupper samt öka den lokala besöksnäringen. Stärka den lokala besöksnäringen.

En särskild arbetsgrupp kommer att utforma ett förslag på hur en förpackning av sevärdheter och upplevelser kan utformas. Förpackningsförslaget kommer att grundas på broschyren; Sävarådalen, som tillkom för några år sedan. Förslaget kommer att anpassas för besök av enskilda personer och för grupper. Därmed möjliggörs att bedriva en lokal besöksnäring.

Aktiviteter för äldre.

Flera personer har framfört förslag på att det borde erbjudas utbud på vissa aktiviteter för äldre. Förslaget är mycket intressant och vi kommer att efterfråga förslag på aktiviteter i samband med kommande förfrågan, beträffande ungdomsverksamheten.

 

Hälsningar

Arbetsgruppen från Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga Enar Jonsson     Birgitta Eriksson

enar.jonsson@bullmark.se   birgitta.eriksson@gravmark.se

 

Byabrev 4 den 2 juni innehåller; Aktiv marknadsföring av området. Integration/inkludering. Mat och kaffeservering.

 

Byabrev 4.   2 juni 2017.

 

Under fyra veckor i följd har vi sänt ut Byabrev för att informera om hur vi tillsammans ska genomföra den gemensamma byaplanen. För att det ska bli mera överskådligt så har vi presenterat några av aktivitetsområden varje vecka. Arbetsform; dialog.

Här kommer det fjärde och sista Byabrevet före sommaren. 

 

Aktiv marknadsföring av området.

Vi har tidigare inte genomfört någon samlad marknadsföring av vårt landsbygdsområde. Vi har nu påbörjat ett arbete om hur vi skulle kunna marknadsföra oss. Arbetet är i ett inledningsskede och vi behöver professionell hjälp i detta arbete. Marknadsföringsuppdrag brukar vara en kostnadsdyr fråga, och medel finns inte för detta i nuläget. Synpunkter och förslag efterfrågas i denna del.

 

Integration/inkludering.

Många personer med utländsk härkomst har flyttat till bygden. Detta ser vi som mycket positivt. Ett första försök att inbjuda inflyttade med utländsk härkomst till en gemensam träff har genomförts. Arbetet fortsätter. 

 

Café och matservering inom området.

För att klara uppbyggnaden av en lokal besöksnäring, erfordras möjlighet till att erbjuda mat och caféservering på orten. Med de försök vi genomfört med inbjudan till att uppleva Sävaråns sevärdheter och upplevelser, har vi klarat kaffe och matserveringsfrågan genom ideella krafter. Detta har avklarats på ett mycket kvalificerat sätt, och med god förtäring som uppskattats. I en förlängning är detta dock inte hållbart, utan nu måste dessa insatser ske genom entreprenörskap. Lämna gärna förslag på hur vi ska klara detta.

 

Hälsningar

Arbetsgruppen för Gravmark, Furunäs, Botsmark, Bullmark, Gunnismarks området.

Samordningsansvariga   Enar jonsson    Birgitta Eriksson

enar.jonsson@bullmark.se   birgitta.eriksson@gravmark.se 

 

Två frågor måste prioriteras då vi startar upp efter sommaren: Stöd det lokala näringslivet, köp varor och tjänster lokalt, samt det måste starta ett Bostadsbyggandet inom området.  

 

  • Byabrev nr. 5 kommer den 11 augusti. Vi planerar för ett Byggforum.
  • Byabrev nr. 6, Sammanställning; Företag i respektive byaområde. 

 

Arbetsgruppen för den gemensamma byaplanen

tillönskar

TREVLIG SOMMAR!

 

 

Bygdenytt nr 5. 2017-06-21.

 

Ansökan byaplan.

 

Som framgått av tidigare information så finns möjlighet att söka medel för upprättande av byaplan. Hur man söker och tillvägagångssättet för att upprätta en byaplan framgår på URnära:s hemsida, www.urnara under rubrik SKUR. 

Vi har förstått att kommunen ser det som mycket viktigt att byar (byalag och utvecklingsgrupper) har en upprättad och godkänd byaplan. Byaplanen kan bli en bra grund för byn/området att senare genomföra och söka finansiering av större projekt.

 

Eftersom det finns begränsat med medel så rekommenderar vi er att göra ansökan redan nu. Vänta inte till efter sommaren för då kan medlen vara förbrukade.

 

 

TREVLIG SOMMAR!

 

Styrelsen.